Sabirabad rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Sabirabad rayon MKS

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dili

"Azərbaycan xalqının nıühünı tarix və mədəniyyət qaynaqlarından biri olan "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının yaranmasından 1300 il keçir. Oğuz türklərinin tarixini əks etdirən "Kitabi-Dədə Qorqud" yüksək bəşəri ideallar tərənn

Beynəlxalq münasibətlər lüğəti

Lüğət elmlərir. inkişafının son nailiyyətlərinə istinad edərək, 912 beynəlxalq - siyasi və siyasətə bilavasitə aidiyalı olan diplomatik, hüquqi, iqtisadi, hərbi, sosial-mədəni, dini və s. xarakterli terminlərin, konsepsiyaların, p

Zeynalov İbrahim Xudaverdi oğluş. İzahlı tarix terminləri lüğəti

Lüğətdə 2500-ə qədər sözlük verilmişdir. Burada, həmçinin tarix fənni ilə bağlı və ona yaxın olan fəlsəfi, ictimai-siyasi, dini-terminlərin də bəziləri qısa şəkildə izah edilmişdir. Lüğət orta məktəb şagirdlərinə, abit

Hüseynova Elnurə.Müasir türk dili: tərcümənin linqvistik problemləri

Monoqrafiyada Türk dilindən Azərbaycan, rus və ingilis, eyni zamanda Azərbaycan, rus və ingilis dillərindən türk dilinə tərcümədə qarşıya çıxan problemlərə toxunulmuşdur. Kitabda müxtəlif sistemli dillərin bədii ədəbiyyat, hüqu

Qurbanova Gülnarə İbrahim qızı. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti fənni üzrə praktikum

Dərs vəsaiti ali məktəblərin bakalavr və magistrantları üçün nəzərdə tutulmuşdur. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyatifənni üzrə keçilan tacrübi məşğəlalərdə istifada oluna biləcək materialların təqdim edildiyi dars vasaiti