Sabirabad rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Sabirabad rayon MKS

Allahmanlı Mahmud Qara oğlu Günlər, aylar və illər

Kitabda folklorşünas alim, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Mahmud Allahmanlının elmi-peda - qoji fəaliyyətinin göstəriciləri əksini tapmışdır. Müx - təlif, illərdə çıxan qəzet, jurnal, məcmuə, toplulardakı məqalələri

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə: biblioqrafiya

Bu biblioqrafiyada Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi M.Ə.Rəsulzadənin həyat və fəaliyyətini əks etdirən əsərlərinin ümumi siyahısı verilib. Üç dildə - Azərbaycan, Türkiyə türkcəsi və rus dillərində hazırlanmış bu bibli

Azərbaycan Kitabxana Ensiklopediyası

Azərbaycan Kitabxana Ensiklopediyası

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - 90: 1918-1920: biblioqrafiya

TƏRTİBÇİDƏN Azərbaycan xalqı əsrlər boyu azadlıq arzusu ilə yaşamış, milli azadlıq, istiqlal uğrunda mübarizə aparmışdır. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı gücləndi. Azərbaycanın demokratik qüvv

Akademik Ramiz Mehdiyev (Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu): biblioqrafiya

Azərbaycan Milli Kitabxanasının “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri” seriyasından tərtib etdiyi “Ramiz Mehdiyev” biblioqrafiyası Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, görkəmli ictimai-siyasi xadim, Azərbaycan