Sabirabad rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Sabirabad rayon MKS

Yeni kitablar
Elm sahələri üzrə ədəbiyyatlar
12 Fevral , 2019
Ümumi Dilçilik Üzrə ƏsərləriDilçilik elminin klassiklərindən sayılan İ.A.Boduen de Kurtenenin "Ümumi dilçilik üzrə əsərləri" kitabında müəllifin dil, onun genezisi, ontologiyası haqqında fikirləri öz əksini tapıb. Müəllif ayrı-ayrı illərdə qələmə aldığı məqalə və əsərlərində dilə yanaşmada sələflərindən tam fərqli mövqe nümayiş etdirmiş, linqvistik ədəbiyyatda kök salmış fikirləri elmi dəlillər əsasında tutarlı dəlillərlə tənqid etmiş, irəli sürdüyü fikir və müddəaları əsasında linqvistik fikrin istiqamətini dəyişə bilmişdir. Kitab rus dilindən Azərbaycan dilinə ilk dəfə tərcümə edilir.