Sabirabad rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Sabirabad rayon MKS

Yeni kitablar
Elm sahələri üzrə ədəbiyyatlar
12 Fevral , 2019
I cild Azərbaycan Dilinin Funksional Qrammatikası: Fonemika və Morfemika II cildAzərbaycan Dilinin Funksional Qrammatikası: Morfologiyaya Yeni Baxışlar və Leksematika. Monoqrafiyada Azərbaycan dilinin morfologiyasının bir sıra aktual məsələləri funksional-morfomatik təhlilə cəlb olunur. Söz qavramı, əsası və forması, morfem, morf və allomorf anlayışları açıqlanır, sözün mənası və anlamı bir-birindən konseptual-semiotik özəlliklərinə görə fərqləndirilir. Felin tərz, növ və şəkil katiqoriyaları həm leksik-semantik, həmdə qrammatik-üslubi qurluşları ilə öyrənilir, ikincilərin və üçüncülərin yeni linqvistik təsnifləndirmələri aparılır. Bununla bərabər, felin leksik-semantik sistemi leksematik olaraq araşdırılır və Azərbaycan dilində fellərin ayrı-ayrı tematik qrupları konkret örnəklərinə görə təsbit edilir.
III cild Azərbaycan Dilinin Funksional Qrammatikası: Sintaqmatika, Söz birləşməsi və Sadə Cümlə Sintaksisi
IV cildAzərbaycan Dilinin Funksional Qrammatikası: Söz Birləşmələri, Tabeli Mürəkkəb Cümlələr, Frazeologiya